de kleine lettertjes

Wees niet bang, we zijn niet zo moeilijk en doen wat we beloven.

Versie 1.2.1

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buro voor de vorm en de opdrachtgever. Als we daar van afwijken spreken we dat schriftelijk af.

Als de uitleg van iets in deze algemene voorwaarden niet duidelijk is, of als een situatie zich voordoet die niet beschreven is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Als we niet steeds nadrukkelijk vragen om strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat ze niet (meer) van toepassing zijn, of dat Buro voor de vorm het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes

Alle offertes van Buro voor de vorm zijn vrijblijvend.

De in een offerte vermelde prijzen zijn zonder BTW. We maken gebruik van de kleine ondernemersregeling en factureren vrij van BTW.

Als we een offerte doen met een samengestelde prijsopgave betekent dat niet altijd dat we een gedeelte van de opdracht tegen de opgegeven deelprijs kunnen doen. 

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Levering en kosten

Hebben we een termijn afgesproken waarop we iets leveren, dan is dit nooit een fatale termijn. Lukt het ons niet tijdig te leveren dan dient de opdrachtgever Buro voor de vorm schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn om alsnog te kunnen leveren.

Buro voor de vorm zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens goed vakmanschap uitvoeren. 

Buro voor de vorm heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

De opdrachtgever is verplicht zijn bestelling af te nemen op het moment dat we deze aanbieden. Als de opdrachtgever afname weigert of de informatie voor de levering niet tijdig doorgeeft, dan mogen wij de bestelling opslaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de bestelling wordt aangeboden.

Als we de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren, kunnen we een uitgevoerd gedeelte afzonderlijk factureren.

Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Buro voor de vorm de uitvoering pauzeren totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

We starten met de uitvoering wanneer alle nodige informatie van de opdrachtgever ontvangen is. Als de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, is Buro voor de vorm niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan passen we in onderling overleg de overeenkomst aan. Hierdoor kan ook de leveringstermijn worden verlengd, of het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Buro voor de vorm zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. 

Zonder daarmee in gebreke te komen, kunnen we een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Als de opdrachtgever in gebreke mocht komen, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor ontstaan is aan Buro voor de vorm.

Als Buro voor de vorm met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs afspreekt, dan kunnen we die prijs verhogen zonder dat de opdrachtgever de overeenkomst om die reden mag ontbinden. We mogen de prijs alleen verhogen als dat voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting volgens de wet- of regelgeving of wanneer de stijging van de prijs van grondstoffen de oorzaak zijn, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Proeven

De opdrachtgever dient proeven zorgvuldig op fouten te controleren en zo snel mogelijk goedkeuring of correcties door te geven.

We zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven.

Elke extra proef die op verzoek van de opdrachtgever gemaakt wordt, wordt in rekening gebracht.

5. Afwijkingen

Als er een kleine afwijking zit tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp of de proef, is dat geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding of schadevergoeding.

Bij beoordeling van de ernst van de afwijking, wordt een representatieve steekproef uit het werk in genomen.

Afwijkingen die geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden als klein beschouwd.

Het kan voorkomen dat we meer of minder leveren dan we hebben afgesproken, als dat niet meer dan 10% is heeft dit geen consequenties voor de overeenkomst.

 

6. Opzegging overeenkomst

Als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, mag Buro voor de vorm de overeenkomst ontbinden.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buro voor de vorm op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Buro voor de vorm de nakoming van de verplichtingen uitstelt, behouden we onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Als Buro voor de vorm de afgesproken overeenkomst opschort of ontbindt, zijn we niet verplicht om schade en kosten die daardoor ontstaan te vergoeden.

Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, hebben we recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.

Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Buro voor de vorm, dan zullen we in overleg zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Buro voor de vorm extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag Buro voor de vorm de overeenkomst of order met directe ingang annuleren. De vorderingen van Buro voor de vorm op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die dat met zich meebrengt en de tot dan gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Buro voor de vorm hoeft de verplichtingen in de overeenkomst niet na te komen als we gehinderd worden als gevolg van overmacht. De periode dat de overmacht duurt kunnen we de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7. Betaling en incassokosten

De opdrachtgever moet binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. 

We verzoeken om binnen 14 dagen te betalen, daarna volgt een herinnering. Als de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan geldt de wettelijke rente. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het gehele bedrag is betaald.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan brengt Buro voor de vorm ook alle incassokosten in rekening.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het door Buro voor de vorm geleverde blijft ons eigendom, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen.

Het door Buro voor de vorm geleverde mag niet worden doorverkocht.

9. Intellectuele eigendommen

Buro voor de vorm behoudt zich de rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving voor.

Buro voor de vorm mag ontwerpen, schetsen, werktekeningen etc. gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

10. Aansprakelijkheid

Buro voor de vorm is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Als Buro voor de vorm aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Buro voor de vorm is alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van Buro voor de vorm is altijd beperkt tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Buro voor de vorm is niet aansprakelijk te houden voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Buro voor de vorm toerekenbaar is. Als Buro voor de vorm door derden wordt aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht ons bij te staan.

11. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buro voor de vorm partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.